Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hulp-in huis B.V. kantoorhoudende te 7511 JM Enschede (Nederland), Nijverheidstraat 5, ingeschreven in het register gehouden door de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 61338710 hanteert de navolgende algemene voorwaarden:

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Hulp-in huis B.V. hierna Hulp in Huis

De ondernemer die bedrijfsmatig een online platform aanbiedt waarbij gefaciliteerd wordt in het gebruik van een administratief systeem voor particuliere ondernemers voor huishoudelijke diensten en schoonmaakwerkzaamheden enerzijds en klanten welke huishoudelijke hulp zoeken in privé huishoudens anderzijds.

2. Platform

De online beschikbaar gestelde websites van Hulp in Huis: www.ikzoekeenzorgzamebijbaan.nl en www.pgbwerk.com

3. Dienstverlener

De particuliere ondernemer welke huishoudelijke diensten en schoonmaakwerkzaamheden in privé huishoudens aanbiedt.

4. Opdrachtgever

De klant van de dienstverlener welke huishoudelijke hulp zoekt.

5. Diensten

Alle dienstverlening die het onderwerp is van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de dienstverlener.

6. Voorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere inschrijving door een dienstverlener ten aanzien van de aangeboden diensten van Hulp in Huis zoals genoemd in artikel 1.1 van deze voorwaarden.

2.2 Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de dienstverlener dan wel opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Hulp in Huis en de wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden wordt geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen binnen deze algemene voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld of worden uitgelegd naar de geest van de algemene voorwaarden.

2.7 Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de dienstverlener en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Hulp in Huis.

Artikel 3. De overeenkomst

3.1 Tussen Hulp in Huis en de dienstverlener wordt geenszins bewerkstelligd dat er een arbeidsovereenkomst noch een fictief dienstverband, noch een uitzendovereenkomst, terbeschikkingstelling dan wel een overeenkomst van opdracht tot stand komt. Hierdoor is er evenmin sprake van toepasselijkheid van enige cao voorwaarden. Hulp in Huis zal te allen tijde slechts faciliterend optreden in de zin van het aanbieden van haar administratieve systemen.

3.2 De overeenkomst inzake de schoonmaakdiensten wordt rechtstreeks door de opdrachtgever gesloten met de dienstverlener in het kader van de Regeling Dienstverlening aan Huis. Hulp in Huis is geen contractspartij in deze overeenkomst en treedt slechts op als facilitator voor haar systemen tussen beide partijen.

3.3 De faciliteiten welke Hulp in Huis aanbied, bewerkstelligen niet dat Hulp in Huis als intermediair voor partijen optreed. Hulp in Huis faciliteert niet in arbeidsbemiddeling, doch stelt slechts haar administratieve systemen beschikbaar aan partijen. Partijen doen uitdrukkelijk afstand van enige toepasbaarheid van de Waadi ten aanzien van de faciliteiten van Hulp aan Huis.

3.4 Hulp in Huis faciliteert middels haar platform in een plek waar opdrachtgevers en dienstverleners met elkaar in contact kunnen komen met het oogmerk om een overeenkomst tot stand te brengen in het kader Regeling Dienstverlening aan Huis.

3.5 De Regeling Dienstverlening aan Huis behelst dat ten aanzien de overeenkomsten inzake het verlenen van huishoudelijke diensten tussen de dienstverlener en de opdrachtgever (aldus de dienstverleningsovereenkomst) geldt dat deze arbeidsovereenkomsten in de zin van Boek 7, Titel 10 van het Burgerlijk Wetboek vallen onder een lichter wettelijk regime dan gebruikelijke arbeidsovereenkomsten.

3.6 De inhoud van de Regeling Dienstverlening aan Huis alsook de wettelijke regelingen kunnen partijen raadplegen middels: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2015/09/30/regelingdienstverlening-aan-huis

3.7 In de financiële vergoeding tussen partijen is conform de Regeling Dienstverlening aan Huis onder andere, doch niet uitsluitend, het wettelijk minimumloon, vakantiegeld, betaalde vakantie en zes weken doorbetaling bij ziekte inbegrepen.
3.8 Bij een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de dienstverlener heeft de dienstverlener ten aanzien van de opdrachtgever van rechtswege een vordering tot verschuldigde betaling ter hoogte van de in het boekingsverzoek vastgelegde vergoeding. Deze vergoeding is conform de Regeling Dienstverlening aan Huis inclusief 8% vakantiegeld per jaar, ziekteverzuim alsook vergoeding voor opgebouwde wettelijke vakantiedagen per jaar ten bate van de dienstverlener, vanaf het moment dat de geboekte schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid. De dienstverlener heeft ten aanzien van Hulp in Huis geen rechtsgrond voor enige vorderingen op basis van voltooide werkzaamheden.

3.9 De dienstverlener verklaard dat de gegevens welke hij verstrekt bij de inschrijving alsook het verdere gebruik van de systemen van Hulp in Huis, juist en actueel zijn. De dienstverlener verklaard eveneens dat hij bevoegd is tot inschrijving tot het platform. Een en ander op straffe van een boete ter hoogte van €250,- euro ten per overtreding, naast het bepaalde in onder andere artikel 10.

3.10 Inschrijving in het platform kan enkel persoonlijk gebeuren door de dienstverlener. Inschrijving middels machtiging is niet mogelijk.

Artikel 4. Gebruik platform

4.1 Hulp in Huis stelt de dienstverlener een platform beschikbaar waar opdrachtgevers kunnen zoeken naar geschikte dienstverleners. Het platform is er voor de dienstverleners op gericht om nieuwe opdrachtgevers te vinden en bestaande klantrelaties te beheren.

4.2 De inschrijving voor het gebruik van het platform bestaat uit deze algemene voorwaarden alsmede de inschrijvingsbevestiging. De inschrijving komt tot stand op het moment dat de door dienstverlener ondertekende inschrijving retour is ontvangen bij Hulp in Huis.

4.3 Inschrijving voor het platform is aanvankelijk geheel vrijblijvend voor de dienstverlener. Pas nadat de dienstverlener een zorgaanvraag heeft geaccepteerd, wordt de dienstverlener geacht beschikbaar te zijn voor de gevraagde zorgaanvraag.

4.4 Nadat de dienstverlener middels het platform van Hulp in Huis een aanvraag heeft geaccepteerd, zal Hulp in Huis de benodigde gegevens doorgeven aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan vanaf dat moment contact opnemen met de dienstverlener. Hiertoe dient de dienstverlener 7 dagen telefonisch bereikbaar te zijn. Na het verstrijken van deze termijn kan de match, indien noodzakelijk, worden afgewezen. Hulp in Huis kan geen garanties afgeven dat de opdrachtgever ten behoeve van de aanvraag daadwerkelijk contact opneemt met de dienstverlener en is hiertoe geenszins aansprakelijk.

4.5 De dienstverlener accepteert een zorgaanvraag van de opdrachtgever enkel in geval van geschiktheid en beschikbaarheid. Indien de dienstverlener een aanvraag heeft geaccepteerd doch niet aan deze voorwaarden kan voldoen, is Hulp in Huis genoodzaakt om zonder voorafgaande ingebrekestelling een onkostenvergoeding van €12,50 in rekening te brengen bij de dienstverlener. De voorgaande vergoeding is niet verschuldigd in geval van ziekte bij de zorgverlener dan wel indien de opdrachtgever de aanvraag intrekt.

4.6 De dienstverlener betaald enkel een vergoeding voor het gebruik van de administratieve systemen van Hulp in Huis.

4.7 Hulp in Huis doet al het mogelijke om verstoringen van het gebruik van haar systemen, zoals onder andere doch niet uitsluitend, verbindingsonderbrekingen of verstoringen van het gebruik van de diensten te voorkomen voor zover dit technisch mogelijk is. Hulp in Huis heeft het recht om de gebruiksmogelijkheden tijdelijk te beperken om haar systemen te onderhouden of verder te ontwikkelen.

Artikel 5. De dienstverleningsovereenkomst

5.1 In geval van een succesvolle boeking middels het platform van Hulp in Huis, komt er een dienstverleningsovereenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener tot stand, in de zin van de Regeling Dienstverlening aan Huis.

5.2 De schoonmaakwerkzaamheden uit hoofde van de in sub 1 genoemde overeenkomst bestaan uit de door de opdrachtgever middels het platform geboekte en door de dienstverlener geaccepteerde schoonmaakwerkzaamheden.

5.3 De dienstverlener is bij de uitvoering van de overeenkomst geenszins onderworpen aan aanwijzingen van Hulp in Huis. Hulp in Huis heeft geen gezagsverhouding ten aanzien van de dienstverlener dan wel de opdrachtgever. De dienstverlener kan aldus de geboekte werkzaamheden naar eigen inzicht, organisatie en verantwoordelijkheid uitvoeren, rekening houdend met het bepaalde in de dienstverleningsovereenkomst. De Opdrachtgever kan daarbij aanwijzingen geven voor zover deze passen binnen de inhoud van de dienstverleningsovereenkomst.

5.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de noodzakelijke informatie en hulp, welke de dienstverlener benodigd voor een effectieve en efficiënte vervulling van de tussen partijen overeengekomen schoonmaakwerkzaamheden, tijdig wordt geboden. Zo draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de benodigde voorbereiding op de overeengekomen tijdstippen voltooid zijn. Dit geldt in het bijzonder voor toegang tot de woning waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden.

5.5 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de werkzaamheden inclusief alsook exclusief schoonmaakmiddelen te boeken. De dienstverlener draagt zo nodig zelf zorg voor de benodigde materialen indien partijen de werkzaamheden inclusief schoonmaakmiddelen overeenkomen. Hulp in Huis faciliteert hierin niet.

5.6 Indien de gewerkte uren van de dienstverlener afwijken van de vooraf geboekte uren, dient de dienstverlener deze wijziging aan Hulp in Huis door te geven. Aanpassingen van de tijdsduur zijn mogelijk per 30 minuten bij een minimale boekingsduur van 2 uur. Bij geschillen ten aanzien van de gewijzigde uren, dienen partijen onderling tot een oplossing te komen. Hulp in Huis zal hierin enkel informerend optreden.

5.7 De diensten van de dienstverlener gelden als vervuld en geaccepteerd, indien er na de afronding van de schoonmaakwerkzaamheden 24 uur zijn verstreken en de opdrachtgever geen tekortkomingen bij de dienstverlener of Hulp in Huis heeft gemeld. Hulp in Huis zal de klacht onverwijld aan de dienstverlener mededelen doch partijen dienen onderling tot een oplossing te komen. Hulp in Huis zal hiertoe enkel informerend optreden.

5.8 Indien de opdrachtgever een gegronde klacht binnen 24 uur na afronding van de schoonmaakwerkzaamheden heeft ingediend bij Hulp in Huis, zal de dienstverlener een redelijke termijn tot nakoming van de verplichtingen door de opdrachtgever geboden worden.

5.9 Hulp in Huis heeft geen bemiddelende functie tussen partijen en stelt aldus geen regels ten aanzien van de aanvaarding of wijziging van de overeenkomst tussen partijen. Partijen zijn aldus niet onderworpen aan enige inmenging van Hulp in Huis hierin.

Artikel 6. Administratieve systeem

6.1 Hulp in Huis faciliteert in een facturatie systeem voor partijen.

6.2 Na inschrijving bij het platform van Hulp in Huis is het voor de dienstverlener verplicht om bij de totstandkoming van een overeenkomst met een opdrachtgever (zogenaamde match), aan Hulp in Huis door te geven dat er een match is ontstaan. Na beëindiging van een overeenkomst tussen partijen, is de dienstverlener eveneens verplicht om dit door te geven aan Hulp in Huis.

6.3 Partijen kunnen onderling afspreken of er wekelijks of maandelijks gefactureerd dient te worden. De dienstverlener is verplicht om uiterlijk 3 dagen na het verstrijken van de overeengekomen periode (week, twee weken, 4 weken of maand) aan Hulp in Huis het totaal aantal gewerkte uren voor de opdrachtgever door te geven.

6.4 Hulp in Huis brengt voor het gebruik van haar facturatie systeem aan de dienstverlener facturatiekosten in rekening. Deze kosten worden berekend per gewerkt uur. Hulp in huis incasseert deze kosten automatisch bij de dienstverlener in de maand na de opgegeven gewerkte uren.

6.5 Alle facturatiekosten zoals vermeld in artikel 6.4 zijn in euro’s en zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De door Hulp in Huis te factureren bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de inschrijving bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. De prijzen zoals Hulp in Huis deze aan de dienstverlener kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden.

Artikel 7. Betaling

7.1 Hulp in Huis verzoekt de dienstverlener tot een machtiging voor automatische incasso ten aanzien van de in lid 4 beschreven kosten. Indien de dienstverlener hiertoe geen machtiging verleend, stuurt Hulp in Huis ten aanzien van de facturatiekosten periodiek een iDeal betaalverzoek naar de dienstverlener.

7.2 Indien de dienstverlener nalaat de gewerkte uren binnen de in lid 3 genoemde termijn aan Hulp in Huis door te geven, dan wel indien het incasseren van de in lid 4 genoemde kosten niet mogelijk blijkt, is Hulp in Huis gemachtigd om kosten voor een fictieve termijn van twee jaar per overeenkomst bij de dienstverlener in rekening te brengen (afkoopsom). Deze afkoopsom kan eveneens bij de dienstverlener in rekening worden gebracht indien hij ten onrechte aangeeft geen werkzaamheden meer de verrichten middels het platform.

7.3 Indien Hulp in Huis genoodzaakt is om de in artikel 7.2 genoemde afkoopsom te vorderen, zal zij eveneens gelijktijdig de inschrijving van de dienstverlener beëindigen. Vanaf dat moment zal de dienstverlener ook geen nieuwe aanvragen meer via het platform ontvangen.

7.4 Betaling van de facturen van Hulp in Huis dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door Hulp in Huis. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. De dienstverlener is niet gerechtigd om enige vordering op Hulp in Huis te verrekenen met de door Hulp in Huis in rekening gebrachte bedragen.

7.5 Zodra de in artikel 7.4 gegeven termijn is overschreden, is de dienstverlener zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, waarna de dienstverlener 1 % rente per maand of indien hoger de wettelijke rente is verschuldigd over het volledige factuurbedrag.

7.6 De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de dienstverlener in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De dienstverlener is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% overde hoofdsom met een minimum van € 40,00. Deze worden als volgt conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend:

- over de eerste Euro 2.500, - 15% met minimum van € 40, -
- over de volgende Euro 2.500,- 10%
- over de volgende Euro 5.000,- 5%
- over de volgende Euro 190.000,- 1%
- over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van €6.775, -

7.7 Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de dienstverlener. De buitengerechtelijke incassokosten van Hulp in Huis, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 40,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra door Hulp in Huis rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering te incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in rekening worden gebracht en door de dienstverlener verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Hulp in Huis om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van de percentages is berekend, niet kostendekkend is.

7.8 Door de dienstverlener gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de dienstverlener dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.9 De dienstverlener dient de factuur van Hulp in Huis nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte) van de factuur, dienen binnen tien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Hulp in Huis kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de dienstverlener (eventuele) rechten ter zake verloren.

7.10 Hulp in Huis kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de dienstverlener een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Hulp in Huis kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opgevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.11 Het indienen door de dienstverlener van een klacht, ontslaat de dienstverlener niet van zijn (betalings-) verplichtingen ten opzichte van Hulp in Huis.

Artikel 8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse annulering van de overeenkomst

8.1 Hulp in Huis is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de inschrijving te ontbinden in de volgende gevallen:

- De dienstverlener de verplichtingen uit de inschrijving niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- Na de inschrijving Hulp in Huis ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de dienstverlener de verplichtingen niet zal nakomen;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de dienstverlener niet langer van Hulp in Huis kan worden gevergd dat zij de inschrijving zal handhaven;
- Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat inschrijving onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de inschrijving in redelijkheid niet van Hulp in Huis kan worden gevergd.

8.2 Indien de inschrijving wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hulp in Huis op de dienstverlener onmiddellijk opeisbaar.

8.3 Indien Hulp in Huis tot uitschrijving overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van enige schade en kosten.

8.4 Indien de uitschrijving aan de dienstverlener toerekenbaar is, is Hulp in Huis gerechtigd tot verkrijging van vergoeding van schade en onkosten, waaronder inbegrepen directe en indirecte kosten.

8.5 De dienstverlener wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de inschrijving niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de dientverlener niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen.

8.6 In het geval van verzuim van de dienstverlener is Hulp in Huis gerechtigd, zonder enige verplichting tot vergoeding van schade, de inschrijving geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de dienstverlener en/of het door het eventueel aan Hulp in Huis verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.

8.7 In geval van wanprestatie door de dienstverlener, is deze jegens Hulp in Huis verplicht tot verlening van een schadevergoeding of schadeloosstelling.

8.8 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de dienstverlener, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de dienstverlener niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Hulp in Huis vrij om de inschrijving terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting haarzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Hulp in Huis op de dienstverlener zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Hulp in Huis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de dienstverlener indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.2 Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan, doch niet limitatief: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Hulp in Huis zijn ontstaan zoals o.a. een ernstige storing in het bedrijf, storingen binnen haar (computer)systemen, stakingen, oorlog of storingen bij haar toeleveringsbedrijven.

9.3 Hulp in Huis is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht, kan Hulp in Huis de verplichtingen die voortvloeien uit de inschrijving opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de inschrijving te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Hulp in Huis kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt opgelopen door de aanvraag, een afspraak of de uitvoering van de werkzaamheden aangezien zij slechts als faciliterende derde partij optreed.

10.2 Hulp in Huis is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de dienstverlener heeft geleden, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hulp in Huis.

10.3 Hulp in Huis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Hulp in Huis is uitgegaan van door of namens de dienstverlener verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie en/of gegevens.

10.4 Voor overeenkomsten gesloten tussen de dienstverlener en de opdrachtgever kan Hulp in Huis niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk worden gesteld. Partijen sluiten zelfstandig een overeenkomst zonder tussenkomst dan wel inmenging van Hulp in Huis en zijn aldus onderling aansprakelijk dan wel verantwoordelijk.

10.5 Indien Hulp in Huis nochtans wettelijk aansprakelijk blijkt, zal de totale aansprakelijkheid van Hulp in Huis in alle gevallen slechts zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Hulp in Huis aan de wederpartij te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.6 De aansprakelijkheid van Hulp in Huis is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

10.7 Hulp in Huis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.8 Hulp in Huis is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

10.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hulp in Huis of haar leidinggevenden.

10.10 De wederpartij vrijwaart Hulp in Huis voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de inschrijving schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan Hulp in Huis toerekenbaar is.

10.11 Schadeclaims dienen binnen drie maanden na het ontstaan van de schade bij Hulp in Huis schriftelijk te zijn gemeld op straffe van verval.

10.12 Indien de dienstverlener in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Hulp in Huis gehouden is, dan is de dienstverlener aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van Hulp in Huis die daardoor direct of indirect is ontstaan.

10.13 Hulp in Huis is volledig gevrijwaard voor alle mogelijke claims van derden of van gebruikers, welke op enige wijze verband houdt met en/of voortvloeit uit het gebruik van de website.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 Alle teksten, foto’s, tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, kennis, e.d. waaronder ook software, die door Hulp in Huis worden gecreëerd en gehanteerd blijven, ook indien zij aan de dienstverlener ter hand worden gesteld, geestelijk en/of fysiek eigendom van Hulp in Huis en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Hulp in Huis, voor geen ander doel dan uitvoering van de inschrijving tussen Hulp in Huis en de dienstverlener gebruikt worden. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet. Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van intellectueel eigendomsrechten.

11.2 Hulp in Huis behoudt zich de overige rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Hulp in Huis heeft het recht de door de uitvoering van een inschrijving aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden tegebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de dienstverlener ter kennis aan derden wordt gebracht.

11.3 De dienstverlener vrijwaart Hulp in Huis voor aanspraken van derden, ter zake van diensten afkomstig van Hulp in Huis, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

11.4 Hulp in Huis doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.

11.5 In het geval de intellectueel eigendomsrechten op (een deel van) de diensten, producten en/of content toekomen aan licentiegevers van Hulp in Huis, zal de dienstverlener mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de diensten te kunnen gebruiken. Indien opdrachtgever dat niet wil, komt hem ter zake geen enkele aanspraak jegens Hulp in Huis toe.

Artikel 12. Geheimhouding en AVG

12.1 Hulp in Huis dient voor haar bedrijfsactiviteiten zoals omschreven in artikel 1 lid 1 persoonsgegevens dan wel bedrijfsgegevens van de dienstverlener te registreren en op te slaan. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld conform hetgeen is bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De geregistreerde gegevens zullen gedeeltelijk worden doorgestuurd naar de opdrachtgever, zodat partijen met elkaar in contact kunnen komen.

12.2 De dienstverlener machtigt Hulp in Huis om zijn profiel eveneens op partnersites van Hulp in Huis te tonen. Indien de dienstverlener dit niet wenst, kan hij dit middels de privacy instellingen in de systemen van Hulp in Huis aangeven en zullen de gegevens niet getoond worden.

12.3 Hulp in Huis is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de dienstverlener alsook opdrachtgever jegens derden, voor zover, zonder toedoen van Hulp in Huis niet voor het publiek domein beschikbaar.

12.4 De dienstverlener verplicht zich jegens Hulp in Huis tot strikte geheimhouding van al hetgeen hem bekend is of zal worden, al dan niet in het kader van de inschrijving, betreffende de onderneming (en) van Hulp in Huis en voorts zulke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij die informatie van algemene bekendheid is dan wel indien openbaarmaking daarvan op grond van wettelijke of op grond van beurs- of andere reglementen vereist is.

12.5 De mogelijkheid bestaat dat Hulp in Huis in het kader van de inschrijving persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) van (klanten van) de dienstverlener verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement van Hulp in Huis en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

12.6 Hulp in Huis zal de persoonsgegevens die ten behoeve van de dienstverlener of opdrachtgever worden verwerkt adequaat beveiligen. Hulp in Huis zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Onder andere zullen deze maatregelen bestaan uit:

- Fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur/gegevensbestanden, waaronder firewalls,password-log-in en/of encryptie;
- Het uitwerken van een beleidsdocument voor informatiebeveiliging;
- Het toewijzen van verantwoordelijken voor beveiliging;
- Het hanteren van toegangsbeveiliging (procedures om bevoegde werknemers toegang te geven tot de informatiesystemen- en diensten).

12.7.1 Hulp in Huis staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging ontbreekt, zal Hulp in Huis zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten redelijk is.

12.7.2 De dienstverlener stelt enkel persoonsgegevens aan Hulp in Huis ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen afgesproken maatregelen.

12.7.3 In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Hulp in Huis de verwerkingsverantwoordelijke alsook de dienstverlener en opdrachtgever daarover zonder onredelijke vertraging informeren.

12.7.4 Hulp in Huis zal de verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.

12.7.5 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Hulp in Huis, zal Hulp in Huis het verzoek zelf afhandelen voor zo ver zij dit zelf kan doen. Zij zal verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte te stellen. Hulp in Huis mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan verwerkingsverantwoordelijke.

12.7.6 Ten aanzien van de aansprakelijkheid van Hulp in Huis voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verwerking, is hetgeen in de artikelen 10 en 14 van deze overeenkomst in bepaald van overeenkomstige toepassing.

12.7.7 Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en al hetgeen met betrekking tot de AVG zijn de bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden van toepassing.

12.7.8 Hulp in Huis vraagt de dienstverlener bij de inschrijving naar zijn zorgverzekering, om de dienstverlener de mogelijkheid te kunnen bieden van het Hulp in Huis zorgverzekeringscollectief. Het staat de dienstverlener vrij om hier al dan niet gebruik van te maken.

Artikel 13. Garanties en vrijwaring

13.1 Elk gebruik van de diensten van Hulp in Huis is voor risico en verantwoordelijkheid van dienstverlener. Hulp in Huis heeft steeds enkel een inspanningsverplichting.

13.2 Dienstverlener garandeert dat hij de diensten niet zal gebruiken:
- Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Hulp in Huis of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

- In strijd met geldende wet- of regelgeving;
- In strijd met een bepaling van de overeenkomst.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

14.2 Op een met Hulp in Huis gesloten overeenkomst dan wel bij Hulp in Huis gesloten inschrijving is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar haar vestigingsplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de inschrijving, overeenkomst of die hieruit voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Hulp in Huis ten tijde van het sluiten van de inschrijving dan wel overeenkomst is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

14.4 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

14.5 Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden de wederpartij aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert uitvoerdatum.

14.6 Klachten van de dienstverlener over de diensten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na datum van de beëindigde diensten schriftelijk aan Hulp in Huis kenbaar gemaakt te worden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak jegens Hulp in Huis te zake.

14.7 In geval van een gegrond bevonden klacht over verrichte diensten heeft Hulp in Huis het recht deze diensten alsnog binnen een redelijke termijn op juiste wijze te verrichten, dan wel de dienstverlener voor het betreffende deel van de dienst te crediteren.

Artikel 15. Algemene voorwaarden

15.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van hettot stand komen van de rechtsbetrekking.

15.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.